Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն

Սույն անձնական տվյալների գաղտնիության քաղաքականութունը (այսուհետ Գաղտնիության քաղաքականություն) վերաբերում է https://gotodili.com/ կայքի բոլոր տեղեկություններին, որոնք կարող է ստանալ Օգտագործողի մասին՝ կայքը օգտագործելու ընթացքում։

 1. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
  1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ տերմինները
   1. «Կայքի ադմինիստրացիան (այսուհետ՝ կայքի Ադմինիստրացիա)» կայքը կառավարելու լիազորված աշխատակիցներն են, ովքեր կազմակերպում և (կամ) իրականացնում են անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև սահմանում են անձնական տվյալների մշակման նպատակները, անձնական տվյալների մշակելու ենթակա կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողությունները (գործառնություններ):
   2. «Անձնական տվյալները» ցանկացած տեղեկատվություն է, որը վերաբերում է ուղղակի կամ անուղղակիորեն նույնականացված կամ նույնականացվող ֆիզիկական անձին (անձնական տվյալների սուբյեկտին):
   3. «Անձնական տվյալների մշակումը» ցանկացած գործողություն է (գործառնություն) կամ գործողությունների (գործառնությունների) ամբողջություն, որն իրականացվում է ավտոմատացված միջոցների օգտագործման կամ առանց այդպիսի միջոցների օգտագործման անձնական տվյալների հետ, ներառյալ հավաքագրումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պարզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն), հեռացումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածում, տրամադրում, հասանելիություն), անձնական տվյալների ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում։
   4. «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» օպերատորի կամ անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեցող այլ անձի համար պարտադիր պահանջ է` թույլ չտալ դրանց տարածումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքի առկայության դեպքում:
   5. «Կայքի օգտատերը» (այսուհետ՝ Օգտատեր) այն անձն է, ով հասանելիություն ունի կայքին ինտերնետի միջոցով և օգտվում է կայքից:
 2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
  1. Օգտատիրոջ կողմից կայքի օգտագործումը նշանակում է համաձայնություն սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմանների հետ:
  2. Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը պետք է դադարեցնի կայքի օգտագործումը:
  3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն www.cs-garant.ru կայքին: Կայքը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի կայքերի համար, որտեղ Օգտատերը կարող է մուտք գործել կայքում հասանելի հղումների միջոցով:
  4. Կայքի Ադմինիստրացիան չի ստուգում կայքի Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտությունը:
 3. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
  1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է կայքի Ադմինիստրացիայի պարտավորությունները՝ չհրապարակել և ապահովել անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու ռեժիմ, որոնք Օգտատերը տրամադրում է կայքի Ադմինիստրացիային՝ կայքի ծառայությունների ձեռքբերման պատվեր ձևակերպելիս:
  2. Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում են մշակել սույն Գաղտնիության քաղաքականության շրջանակներում, տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից՝ կայքում լրացնելով հարցումների ձևաթղթերը կամ հետադարձ զանգի ձևաթուղթը և իրենց մեջ ներառում են հետևյալ տեղեկությունները.
  3. Օգտատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը;
  4. Օգտատիրոջ կոնտակտային համարը;
  5. էլեկտրոնային հասցեն (e-mail);
 4. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  1. Կայքի Ադմինիստրացիան կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով.
   1. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատում, ներառյալ ծանուցումներ ուղարկելը, www.cs-garant.ru կայքի օգտագործման վերաբերյալ հարցումները, ծառայությունների մատուցումը, Օգտատիրոջ հարցումների և դիմումների մշակումը:
   2. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտության և ամբողջականության հաստատում:
   3. Օգտատիրոջը՝ իր համաձայնությամբ, տրամադրել հատուկ առաջարկներ, գնային տեղեկատվություն, տեղեկագրեր և այլ տեղեկություններ:
   4. Օգտատիրոջ համաձայնությամբ գովազդային գործունեության իրականացում։
 5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
  1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետային սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում՝ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ օգտագործելով ավտոմատացման միջոցներ կամ առանց նմանատիպ միջոցների օգտագործման:
  2. Օգտատերը համաձայն է, որ կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց, մասնավորապես՝ սուրհանդակային ծառայություններին, փոստային հաղորդակցության կազմակերպություններին, հեռահաղորդակցության օպերատորներին, բացառապես «https://go2armenia» կայքում Օգտատիրոջ ձևակերպած պատվերը կատարելու նպատակով:
  3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված պետական ​​մարմիններին միայն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով:
  4. Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում կայքի Ադմինիստրացիան Օգտատիրոջը տեղեկացնում է անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման մասին:
  5. Կայքի Ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ պաշտպանելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալները անօրինական կամ պատահական հասանելիությունից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տարածումից, ինչպես նաև երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից:
  6. Կայքի Ադմինիստրացիան՝ Օգտատիրոջ հետ համատեղ, ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման հետևանքով առաջացած կորուստները կամ այլ բացասական հետևանքները:
 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  1. Կայքի Ադմինիստրացիան պարտավոր է.
   1. Օգտագործել ստացված տեղեկատվությունը բացառապես սույն Գաղտնիության քաղաքականության 4-րդ կետում նշված նպատակների համար:
   2. Ապահովվել գաղտնի տեղեկատվության պահպանումը, չբացահայտել առանց Օգտատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, ինչպես նաև չիրականացնել Օգտատիրոջ փոխանցված անձնական տվյալների վաճառք, փոխանակում, հրապարակում կամ բացահայտում այլ հնարավոր եղանակով, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2. և 5.3. պարբերությունների:
   3. Նախազգուշության միջոցներ ձեռնարկել Օգտատիրոջ անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու համար՝ համաձայն ընթացակարգի, որը սովորաբար օգտագործվում է գոյություն ունեցող գործարար շրջանառության մեջ այսպիսի տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար։
   4. Իրականացնել համապատասխան Օգտատիրոջն առնչվող անձնական տվյալների արգելափակում ստուգման ժամանակահատվածում՝ ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալների կամ անօրինական գործողությունների հայտնաբերման դեպքում, Օգտատիրոջ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնի դիմումի կամ խնդրանքի պահից։
 7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
  1. Կայքի Ադմինիստրացիան, որը չի կատարել իր պարտավորությունները, պատասխանատվություն է կրում Օգտատիրոջ կրած կորուստների համար՝ կապված անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործման հետ, համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2., 5.3. և 7.2. պարբերություններով նախատեսված դեպքերի:
  2. Գաղտնի տեղեկատվության կորստի կամ բացահայտման դեպքում կայքի Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում, եթե տվյալ գաղտնի տեղեկատվությունը.
   1. Դարձել է հանրային սեփականություն մինչև այն կորցնելը կամ բացահայտելը։
   2. Ստացվել է երրորդ կողմից, նախքան կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից այն ստանալը:
   3. Հրապարակվել է Օգտագործողի համաձայնությամբ:
 8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 8.1. Մինչև կայքի Օգտատիրոջ և կայքի Ադմինիստրացիայի միջև փոխհարաբերություններից ծագած վեճերի վերաբերյալ հայց ներկայացնելը դատարան, պարտադիր է համարվում բողոք ներկայացնել (վեճը կամավոր լուծելու գրավոր առաջարկ):
  1. Բողոքը ստացողը բողոքը ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքի քննարկման արդյունքների մասին:
  2. Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում, վեճը կուղարկվի քննության դատական ​​մարմնին՝ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության:
  3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության և հարաբերությունների՝ Օգտատիրոջ և կայքի Ադմինիստրացիայի միջև, կիրառվում է Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությունը։
 9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  1. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:
  2. Գաղտնիության նոր քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում կայքում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր խմբագրությունով:
  3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ բոլոր առաջարկները կամ հարցերը անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլ. հասցեով։
  4. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը տեղադրված է https://gotodili.com/politika-konfidentsialnosti/ էջում։

Լրացրեք ձևը